Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

Systemy jakości ISO

Systemy jakości ISO

We współpracy z firmą TQM Consulting www.tqmc.pl wdrażamy oraz w kooperacji z Multicert S.C. www.multicert.pl certyfikujemy następujące systemy jakości:

 

System jakości oparty o normę ISO/TS/IATF 16949 obejmuje cały cykl tworzenia wyrobu: od organizacji firmy i systemu jakości, poprzez działania poznawcze rynku, etapy projektowania wyrobu i procesu, wytwarzanie, kontrole i badania, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, aż do wysyłki wyrobu do klienta. Na każdym etapie podejmowane są działania zwrotne celem których jest ciągłe doskonalenie systemu. System ten koncentruje się na stworzeniu efektywnych połączeń pomiędzy polityką jakości, celami jakościowymi i pomiarami z jednoczesnym planowaniem jak te cele osiągnąć i jak je porozmieszczać w organizacji.

 

Więcej informacji w zakładce: Wymagania globalne w motoryzacji

 

- ISO 18001 - Jednym z najważniejszych elementów w zarządzaniu jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy, zgodnie z wymaganiami prawnymi państwa, na terenie którego funkcjonuje dana organizacja. Zbiór norm oceniających poziom bezpieczeństwa i higieny pracy  OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) opracowano tak, aby wspierać rozwój polityki organizacji w sferze zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

 

Korzyści:

 

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wszystkich szczeblach organizacji
 • Systematyczne redukowanie niebezpieczeństw
 • Zwiększenie wydajności dzięki ograniczeniu występowania chorób zawodowych i wypadków
 • Redukcja kosztów ponoszonych na skutek wypadków na stanowisku pracy
 • Spełnianie wymogów bezpieczeństwa

 

- ISO 20000 - międzynarodowy standard zawierający wskazówki do efektywnego zarządzania działaniem pionów IT; standard można zastosować w odniesieniu do własnych działów IT jak i do usług świadczonych dla klientów zewnętrznych, np. dostarczanie usług teleinformatycznych, outsourcing informatyczny. Wystawiony przez niezależną jednostkę akredytującą certyfikat potwierdza, iż system zarządzania usługami informatycznymi został wdrożony, udokumentowany oraz, że stosuje się go i utrzymuje zgodnie z wymaganiami ISO 20000.

 

Korzyści:

 

 • Bardziej wydajne i efektywne kosztowo procesy informatyczne
 • Udoskonalenie oferowanych przez Państwa usług
 • Zapewnienie wysokiej jakości i wydajności procesów i usług informatycznych
 • Zwiększenie zadowolenia klientów
 • Zwiększenie produktywności kluczowych działań w firmie
 • Zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych zasobów
 • Uproszczenie komunikacji za pomocą wprowadzenia standardowej terminologii

 

- ISO 27001 - system bezpieczeństwa informacji -  określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wdrożenie systemu pomaga ustalić zagrożenia towarzyszące technologiom informatycznym, natomiast wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa pomaga w optymalizacji funkcjonowania tych systemów - począwszy od ich wdrożenia po utrzymanie. 

 

Korzyści:

 

 • Zredukowanie systematycznie popełnianych błędów
 • Uzyskanie zgodności z międzynarodowymi specyfikacjami - dzięki standardowi uznawanemu na całym świecie
 • Zredukowanie kosztów poprzez przejrzyste i zoptymalizowane struktury
 • Ustanowienie środków bezpieczeństwa dla zasobów informatycznych jako integralnej części biznesu
 • Poprawę kontroli nad zagrożeniami związanymi z zasobami informatycznymi dzięki systematycznemu zarządzaniu ryzykiem
 • Zwiększenie zaufania ze strony klientów i partnerów biznesowych
 • Wzrost świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników

 

- ISO 50001 - system zarządzania energią - SZEn - To całość powiązanych wzajemnie i wzajemnie na siebie oddziałowujących elementów organizacjisłużących określeniu polityki energetycznej, celów strategicznych oraz metod i narzędzi do ich realizacji. Standard ten określa wymagania dotyczące EnMS w celu umożliwienia Państwa organizacji rozwoju i wdrożenia odpowiedniej polityki, określenia istotnych obszarów zużycia energii i określenia planów redukcji. System ten jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne. Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.